1st post!

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  ᓄᕗᖕᒦᑦᑐᖅ,  ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᑉ  ᐱᖓᖕᓇᖅᐸᓯᖓᓂᑦ.  ᓄᓇᓕᒃ  ᐃᓐᓄᖕᒪᑦ  ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᙶᖅᑐᓂᒃ  ᐃᓄᖃᐅᓚᐅᖅᑐᖅ  (ᐊᑕᐅᓯᖅ  ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᓂᒃ  ᐊᒪᓗ  ᒪᕐᕉᒃ  ᑕᕆᐅᒥᙶᖅᑐᓂᒃ),  ᓄᓇᓕᖕᒧᐊᓚᐅᖅᑐᑦ  ᐱᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒍ  1950-ᖏᓐᓂᑦ.  ᐅᑉᓗᒥᐅᔪᖅ,  ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒥᓂᒃ  ᐊᑐᕐᓂᖅᓴᐅᓂᖃᖅᑐᖅ  ᓱᓕ,  ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ  ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᓂᒃ  ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖅᑐᓂᒡᓗ,  ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᓂᒃ  ᑕᕆᐅᒥᙶᖅᑐᓂᒡᓗ  ᐱᖅᑯᓯᓕᖕᓂᑦ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *