ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᑕ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ  ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᑦ  ᐊᒪᓗ  ᑖᒻᓇ  ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ  ᑕᑯᔭᐅᒋᐊᖅᑕᕐᕕᒃ  ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᖅ  ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ  ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒧᑦ  (CEDO).

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ  ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ  ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ  ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ  ᐃᑲᔪᐃᓂᕐᒧᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ  ᐱᔅᓂᓯᓂᒃ,  ᐅᒡᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅ,  ᐊᐅᓚᖃᑦᑕᕈᔾᔨᓕᕆᓂᖅ  ᐊᒪᓗ  ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ  ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ  ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ  ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ  ᐊᒪᓗ  ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓄᑦ  ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᓪᓘᓃᑦ  ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ  ᑕᑯᔭᐅᒋᐊᖅᑕᕐᕕᐅᑉ  ᒥᒃᓵᓄᑦ!

ᐃᓗᐃᔅ  ᓅᐳᓪ

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᑦ  ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᑦ  ᕼᐋᒪᓚᒃᑯᑦ  –  ᑎᑎᖅᑲᐅᓯᕝᕕᒃ  120  –  ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ,  ᓄᓇᕗᑦ  X0C  0J0
ᐅᖃᓘᑎ:  (867)  896-9961
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ:  (867)  896  9109
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ  ᑐᕌᕈᑎᖓ:  cedo@whalecove.ca