ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᖏᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᖅᖢᑎᒃ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᑦ. ᐊᓐᓄᕌᑦ ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ: ᖁᓕᑦᑖᕐᔪᐃᑦ, ᓴᓪᓕᖅ-ᓚᓯᒪᔪᑦ ᐊᑎᒌᑦ, ᓇᓴᐃᑦ, ᓂᕈᒥᒃᑐᑦ ᖁᓕᑦᑖᕐᔪᐃᑦ, ᓄᐃᔭᖃᑦᑕᐃᑦ ᓇᓴᓖᑦ, ᓄᐃᔭᖃᑦᑕᐃᑦ, ᐃᕐᖕᒧᓰᑦ ᑕᐃᒪᒃᑲᓐᓃᓪᓗ…

ᓱᓇᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓂᑦ.

ᐅᖃᓘᑎ: (867) 896-9961

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ: cedo@whalecove.ca