ᐋᒪᓚᐅᔪᖅ

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᖅ  ᕼᐋᒪᓚᓄᑦ.  ᕼᐋᒪᓚᒃᑯᓐᓄᑦ  ᑲᑎᒪᔩᑦ,  ᒪᐃᔭ,  ᒪᐃᔭᐅᑉ  ᑐᖏᓕᖓ,  ᐊᒪᓗ  8  ᑲᑎᒪᔩᑦ,  ᑲᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ  ᒪᕐᕈᐃᖅᑕᖅᖢᒍ  ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ  ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ  ᕼᐋᒪᓚᒃᑯᓐᓄᑦ  ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ,  ᐊᒪᓗ  ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᒃ.  ᓄᓇᓕᒃ  ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᖅ  ᑎᑎᕋᖅᑎᒧᑦ  (SAO)  ᑖᒻᓇ  ᑲᒪᔭᖃᖅᖢᓂᑦ  ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ  ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ,  ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ  ᑲᒪᔪᓂᑦ,  ᐳᑭᖅᑕᓕᙳᐊᖅ,  ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ,  ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ,  ᓄᓇᓕᕆᓂᖅ,  ᒥᑦᑕᕐᕕᖕᒥᑦ,  ᕿᑎᒃᑐᓕᕆᓂᖅ,  ᐊᒪᓗ  ᑎᑎᖅᑲᓕᕆᕝᕕᒃ.