ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  ᓄᓇᓕᐊᓛᖑᔪᖅ,    ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ  ᓄᓇᓕᒃ  ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ  ᑲᓇᑕᐅᑉ  ᓄᑖᖑᓛᕆᔭᖓᑦ  ᐱᖓᓲᔪᓂᒃ  ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᖁᑎᖓᓐᓂᒃ  ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ,  ᓄᓇᕗᑦ.  ᓄᓇᙳᐊᒥᑦ,  ᓇᓂᔪᖕᓇᖅᑕᐃᑦ  ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  68  ᑭᓛᒥᑕ  ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ  ᓂᒋᐊᓂᑦ  ᐊᒪᓗ  150  ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ  ᐊᕐᕕᐊᑦ  ᐅᐊᖕᓇᖓᓂᑦ.

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  ᐅᔭᕋᓕᐊᓗᖕᒥᑦ  ᐃᒪᕐᒧᑦ  ᐊᕙᓗᔭᐅᓯᒪᑉᓗᓂ  ᖃᓂᑕᖓᓂᑦ  ᐊᑯᑦᓈᖅ  ᑰᖕᒧᑦ.  ᑖᒻᓇ  ᓄᓇᓕᐊᓛᖅ  ᐱᖅᑯᓯᑕᖃᒃᑰᖓᔪᖅ  ᓱᓕ  ᐊᖏᔪᒥᒃ,  ᒪᖃᐃᓂᖅ  ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᕐᓂᕐᓗ  ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ  ᓂᕿᒃᓴᕆᓂᕐᒧᑦ  ᐊᒪᓗ  ᐊᓐᓄᕌᒃᓴᓄᑦ.