ᐱᔅᓂᓰᑦ

ᐃᓴᑎᒃ  ᑯᐊᐸᒃ (ᐃᓄᖕᓄᑦ  ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ) | 896-9956
ᓱᓇᑐᐃᓇᐃᑦ  ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ:    ᓂᖀᑦ,  ᐱᖁᑏᑦ,  ᐊᓐᓄᕌᑦ,  ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᕐᒨᖓᔪᑦ,  ᒥᖅᓱᒐᒃᓴᐃᑦ,  ᐱᖁᑎᙳᐊᑦ,  ᑕᒪᒃᑯᐊᕋᓗᐃᑦ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ:  ᑖᓖᓐ  ᓵᔅ

ᑕᒡᕙᓂ  ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ (ᐃᓄᖕᓄᑦ  ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ) | 896-9004
ᐊᕐᕕᓂᓖᑦ  ᐃᒡᓗᑕᐃᑦ,  11-ᓂᒃ  ᐃᓄᖃᕈᖕᓇᖅᑐᖅ;  ᓂᕆᕝᕕᒃ

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ:  ᑖᓖᓐ  ᓵᔅ
www.whalecovehotel.com

ᑳᒥᐊᑯᑦ
ᐱᓕᕆᔨᒋᔭᐅᔪᖅ-  ᓯᑖᓐᓕ  ᐋᒡᔪᒃ, 896-9409
ᐃᓂᓕᐅᕆᕝᕕᒃ  ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ: 1-800-239-2256
www.calmair.com

ᕘᔅᑎᐅᒃᑯᑦ
ᐱᓕᕆᔨᒋᔭᐅᔪᖅ-  ᓇᑖᓴ  ᓂᐱᓴ, 896-9800
ᐱᖁᑎᓕᕆᔨ-  ᑑᑕᐃ  ᕿᑎᖅᖠᖅ, 896-9464
ᐃᓂᓕᐅᕆᕝᕕᒃ  ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ: 1-800-267-1247
www.firstair.ca

ᓯᑖᓐᓯᓐ  ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓄᑦ  ᑳᓐᑐᕌᒃᑎ (ᐃᓄᖕᓄᑦ  ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ) | 896-9408
ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓄᑦ  ᑳᓐᑐᕌᒃᑐᓕᕆᓂᖅ

ᐃhᐊᑎᒃ  ᐃᓐᑐᐳᕋᐃᓯᒃᑯᑦ (ᐃᓄᖕᓄᑦ  ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ) | 896-9899
ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓄᑦ  ᑳᓐᑐᕌᒃᑐᓕᕆᓂᖅ,  ᕿᓂᖅᓴᐃᔪᓕᕆᓂᖅ
ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ-  ᑕᐃᕕᑎ  ᕿᑎᖅᖠᖅ

ᐸᓂᑲ  ᐃᕐᓂᖏᓪᓗ  ᐃᓐᑐᐳᕋᐃᓯᒃᑯᑦ (ᐃᓄᖕᓄᑦ  ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ) | 896-9080
ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᕐᔪᐊᓂᒃ  ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᑦᑎᔨᑦ,  ᑳᓐᑐᕌᒃᑐᓕᕆᓂᖅ
ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ-  ᑎᒧᑎ  ᐸᓂᑲ

ᐃᓚᒌᒃᑐᑦ  ᓕᒥᑎᑦ | 645-2185
ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ  ᑲᑎᕐᒪᔪᓂᒃ  ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᑦᑎᔨᑦ

ᑑᓄ  ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ  ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎ
ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ-  ᐋᒡᓂᔅ  ᑑᓄ