ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᖅ ᒥᖅᓱᓗᕿᓐᓂᕐᓗ

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ  ᓴᓇᙳᐊᒐᑦᑎᐊᕙᖏᓐᓂᒃ,  ᐊᒪᓗ  ᒫᓐᓇᓵᖑᓕᖅᑐᖅ,  ᒥᖅᓱᕈᖕᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ,  ᐃᓄᐃᑦ  ᐊᓐᓄᕌᖏᓐᓂᒃ  ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ  ᓱᓕ  ᕿᓯᖕᓂᒃ,  ᐊᒥᕐᓂᒃ  ᐊᒪᓗ  ᒥᖅᑯᓕᖕᓂᒃ.  ᑕᒪᒃᑯᐊ  ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ  ᒥᖅᓱᒐᐃᓪᓗ  ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ  ᑯᐊᐸᒃᑯᖏᓐᓄᑦ,  ᑭᓯᐊᓂ  ᐱᓱᓗᒡᓗᑎᒃ  ᐅᒡᓚᖅᑐᑦ  ᓄᓇᓕᐅᑉ  ᐃᓗᐊᓂᑦ  ᑲᑎᓯᔪᖕᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ  ᓴᓇᙳᐊᖅᑐᒥᒃ  ᐃᒡᓗᖓᑕ  ᓴᓂᐊᓂᑦ.