ᓂᕐᔪᑏᑦ

ᐊᑎᖓ  ᐅᖃᖅᓯᒪᓂᖓᑐᑦ,  ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  ᐅᕐᓂᒃᑕᒃᓴᕆᔭᐃᑦ  ᕿᓇᓗᒐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ  ᖃᐅᔨᔪᒪᒍᕕᑦ.  ᕿᓇᓗᒐᐃᑦ  ᑲᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ  ᓄᓇᓕᐅᑉ  ᖃᓂᑕᖓᓂᑦ  ᐅᑭᐊᒃᓵᑕᒫᑦ,  ᐊᐱᕆᓂᐊᖅᐳᑎᑦ  ᐅᒥᐊᖅᑐᖃᑕᐅᔪᖕᓇᕐᓂᕐᒥᒃ  ᐅᑭᐊᒃᓵᑯᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ  ᐅᒡᓚᕈᕕᑦ.

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ  ᓱᓕ  ᓄᓇᓕᐅᔪᖅ  ᐊᒪᓗ  ᒪᖃᐃᓃᑦ  ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᕐᓃᓪᓗ  ᐃᑲᔪᐃᓂᖃᖅᑐᑦ  ᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ.    ᐃᓄᐃᑦ  ᓂᕿᖏᑦ  ᑕᒡᕙᓂ  ᐃᓚᐅᔪᑦ,  ᑐᒃᑐᐃᑦ,  ᐃᖃᓗᐃᑦ  ᐊᒪᓗ  ᕿᓇᓗᒐᐃᑦ.

ᓄᓇᓕᒃ  ᐊᑉᖁᓵᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒥᔪᖅ  ᓄᓇᕐᓄᑦ  ᒫᓂᑑᐸᒥᙶᖅᑐᓂᒃ  ᐊᒪᓗ  ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ  ᖃᓂᓈᕋᔪᒃᖢᑎᒃ  ᐅᐱᕐᖔᑯᑦ  ᐅᑭᐊᒃᓵᑯᓪᓗ.

ᐅᑭᐅᑦ  ᖄᖏᓵᖅᑐᓂᑦ,  ᓇᒃᑐᕋᓖᑦ  ᑕᑯᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ.  ᓇᒃᑐᕋᓖᑦ  ᓇᐹᖅᑐᓕᐅᑉ  ᑭᒡᓕᖓᑕ  ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᖓᓄᐊᓗᐊᓱᐃᑦᑐᑦ,  ᑕᐃᒪᓐᓇᒧᑦ  ᑕᑯᑉᓗᓂ  ᑕᑯᒐᔪᙱᖢᓂ  ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᔪᖅ.